Nieuws

Triade

Kinderen die hoogbegaafd zijn niet per definitie overal goed in of altijd de slimste van de
klas. Deze kinderen denken anders, voelen anders en zien zaken anders. Dit komt omdat ze anders  ‘bedraad’ zijn. Hierdoor kunnen zij zich alleen gaan voelen, omdat ze met niet gelijk gestemden die connectie niet voelen. Die ander ziet niet wat voor jou zo logisch en vanzelfsprekend is. 
Hoogbegaafde kinderen worden ook vaak belemmert in hun leren, omdat ze dit nooit geleerd hebben. Zij hebben nooit vaardigheden ontwikkelt zoals leren leren, omgaan met fouten, doorzetten en plannen omdat ze dit eenvoudigweg nooit nodig hebben gehad. Problemen die zich dan kunnen voordoen zijn onderpresteren, aanpassingsproblemen en gedragsproblemen. 

Hoogbegaafde kinderen leren op een andere manier. Zij staan anders in het leven. Deze unieke eigenschappen vragen om een andere en leeromgeving. Onze enthousiaste leerkrachten en leerkrachtondersteuner hebben een specialisatie op dit gebied zodat wij een passend onderwijsaanbod kunnen bieden aan onze leerlingen. 
Binnen de Triadegroep wordt een uitdagende leeromgeving geboden waarin deze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
De Triadegroep heeft als doel onderwijs te bieden zodat waar leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken. 

 
Onderwijs: 

Hoogbegaafde kinderen gaan vaak sneller door de lesstof heen en hebben minder behoefte aan instructie. Daarom wordt de lesstof compact aangeboden en wordt er “topdown” lesgegeven. Er wordt per leerling gekeken waar behoefte aan is, wat aansluit bij hun niveau. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor verbreding en verdieping van de kernvakken. 
In de Triadegroep wordt gewerkt met de methodes zoals die ook in de reguliere groepen van de Immanuelschool worden aangeboden. Doordat de instructiemomenten korter zijn en minder vaak plaatsvinden is er tijd om te verdiepen met methodes als bijvoorbeeld Rekentijger en Denken over taal.
Daarnaast blijft er ook tijd over voor vakken zoals schaken, wiskunde, Spaans, filosofie en mindset trainingen. In dit programma is er veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden die de kinderen ook in hun verdere leven nodig zullen hebben.
Voor wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode IPC, net als de bovenbouw van de Immanuelschool. 
IPC is een methode waar de nadruk ligt op het leerproces, welke kennis en vaardigheden hebben de kinderen al en welke kunnen en willen ze nog ontwikkelen. In de methode komen vakken als geschiedenis, natuur, techniek, ICT, aardrijkskunde, beeldende vorming en mens en maatschappij aan de orde. 

Aanmelden: 

Voor het aanmelden van uw zoon of dochter geldt een bepaalde procedure.  Mocht u eerst meer informatie over De Triade willen, bent u van harte welkom voor een oriënterend gesprek.
Aanmelding gaat altijd via de IB-er van de school waar uw kind op dat moment zit.
De aanmelding gaat via een toelatingscommissie. In de toelatingscommissie hebben zitting: 

Leerkrachten Triade groep
IB-er Immanuëlschool
Directeur Immanuëlschool

De toelatingscommissie zal op basis van onderstaande punten beoordelen of de Triade de juiste plek is voor uw kind.
Bij beoordeling zal er bekeken worden of er verhelderende gesprekken nodig zijn met evt. ouders en/ of IB-er van de huidige school. 

  

 1. Volledige Wisc-V , met evt. aanvullingen vanuit sociaal emotioneel onderzoek, gevoeligheidsonderzoek, creativiteit. 

Onze voorkeur bij een begaafdheidsonderzoek gaat uit van een onderzoeker met expertise op gebied van HB. 

  

 1. Dossier vanuit school:  
 • School verloop 
 • Ontvangen hulp of ingezette interventies met daarbij horende evaluaties 
 • Verslaglegging rondom hulpvragen  
 • Evt. verslagen van externen 
 • Uitdraai leerlingvolgsysteem 

  

 1. Motivatie voor plaatsing; omschrijf de handelingsverlegenheid van de huidige school onderbouwd vanuit punt 1 en 2.  

  

 1. Motivatie vanuit ouders en evt. leerling 

  

Zodra het dossier is ingeleverd zullen er vervolgstappen worden gezet. 

  

 • Toelatingscommissie bekijkt of het dossier compleet is, niet compleet dan retour naar huidige school 
 • Bij volledig dossier zal de toelatingscommissie het dossier beoordelen en een besluit geven van plaatsing of geen plaatsing 
 • Besluit zal worden gedeeld met directeur en IB-er van aanleverende school 
 • Bij negatief besluit: IB-er aanleverende school gaat in gesprek met ouders 
 • Bij positief besluit: Gesprek met ouders, IB-er huidige school, leerkracht Triade, IB-er Immanuelschool.  
 • Daarna overgaan tot plaatsing; afspraken voor evt. kennismaking met de leerling, start afspraken maken 

  

Administratie bij toelating: 

 • Ouders ontvangen tijdens het gesprek een inschrijfformulier Immanuëlschool 
 • Ouders vullen het inschrijfformulier in en zorgen ervoor dat deze bij de Immanuëlschool komt. 
 • Bij inschrijving ontvangen ouders een bevestigingsbrief met daarin startdatum 
 • Aanleverende school zet OSO klaar 
 • Beide scholen sturen elkaar een bevestiging van in-uitschrijving 

De uiterste datum om leerlingen aan te melden is 15 juni.
Mocht er in de loop van het schooljaar handelingsverlegenheid ontstaan is er eventueel een mogelijkheid om na de kerstvakantie in te stromen in een Triadegroep. Dit is het enige moment, naast begin van het schooljaar om in te stromen.
We streven naar een maximale groepsgrootte van 20 leerlingen.