Identiteit

De Immanuëlschool gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet. Deze vereniging wordt gevormd door ouders van kinderen en anderen die zich betrokken weten bij het Protestants Christelijk onderwijs.

Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet
De vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) wordt gedragen door vier protestantse kerken in Nunspeet.

Deze zijn:

  • de Christelijke Gereformeerde Kerk
  • de Nederlands Gereformeerde Kerk
  • de PKN: Gereformeerde Kerk
  • de PKN: Nederlands Hervormde Kerk

De grondslag van de vereniging voor CNS luidt:
De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid. Deze grondslag is richtinggevend voor heel het bestuurlijk functioneren en het schoolgebeuren.

Iedereen die het volledig eens is met het bijbelse uitgangspunt van de vereniging kan lid worden en zo meedenken met het protestants-christelijk basisonderwijs in Nunspeet.

De doelstelling van het CNS is het bewaren van christelijk nationaal schoolonderwijs in Nunspeet. Op dit moment beheert de vereniging 5 basisscholen in Nunspeet, verdeelt over 8 locaties, waarvan 1 locatie in Elspeet.

Het CNS bestuur
Het bestuur, bestaande uit 8 leden, wordt uit leden van de vereniging gekozen. Men functioneert op “hoofdlijnen”. De dagelijkse leiding is in handen van een bovenschools managementdirectie.

Onze vereniging heeft vijf scholen verdeeld over 8 locaties.

De algemeen directeur is de heer R. Lieffijn, hij is eindverantwoordelijk voor de scholen vanuit het CNS-kantoor, Eikbosserweg 45b, 8071 XA Nunspeet (tel 270885).