MR/OR

Ouderraad (OR)

Het doel van de ouderraad is het opzetten en begeleiden van binnen- en buitenschoolse activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken hebben, maar die wel in het verlengde van de reguliere schoolactiviteiten liggen. Voorbeelden hiervan zijn; de herfsttocht, het paasontbijt, de Koningsdag en de begeleiding bij sport- toernooien e.d. De OR bestaat uit negen ouders / verzorgers waarvan er vier het dagelijkse bestuur vormen. Ieder jaar is een aantal leden aftredend en kunnen een aantal andere ouders toe treden tot de OR, of het aftredende lid kan herkozen worden. De OR kent een eigen reglement waarin onder andere ook dezeopvolging geregeld is. Neemt u rustig met één van de OR leden contact op indien u nog vragen hebt. Ten slotte willen we u voor algemene informatie van en over de OR ook nog verwijzen naar de website van de Immanuëlschool.

Op onze school werken diverse ouders mee bij verschillende activiteiten, zoals:

–  Begeleiding van excursies
–  Helpen bij het organiseren van feesten
–  Repareren van defecte leermiddelen
–  Schoonmaken van leermiddelen aan het einde van het schooljaar
–  Helpen op de crea-middag
–  Trainen voor korfbal en voetbal
–  Oversteken
–  Overblijven
–  Luizencontrole
–  Gebedsgroep
–  Koningsdag
–  Leesouders

Helpt u ook mee? We kunnen als ouderraad en school uw hulp goed gebruiken.

Wie zit er in de ouderraad:
Ouders
Voorzitter: Deborah Meijer
Secretaris: Annemieke Kuijlenburg
Penningmeester:  Willeke van den Berg
Contact persoon luizenmoeders:
Lief en leed:  Angeline Wolf
Verkeersouders:   Hans Immerzeel
Leerkrachten
Derk Gelling
Susan Schurink

Hoe worden de kosten betaald?

Ouderbijdrage:

Ieder jaar vraagt de Ouderraad u om een ouderbijdrage om activiteiten op onze school te kunnen organiseren. Door uw bijdrage zijn wij gedurende het schooljaar in staat om veel te doen op de Immanuëlschool. U zult ongetwijfeld zelf wel eens een activiteit gezien hebben of een enthousiast verhaal van uw kind gehoord hebben. De opbrengst komt geheel ten goede voor de kinderen van onze school. Het rekeningnummer van de OR is NL21RABO0314781846

De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de Ouderraad.
De penningmeester wordt ieder jaar gecontroleerd door de kascommissie.


Medezeggenschapsraad
Op iedere school is er een MR actief. De MR bestaat uit leden afkomstig uit het personeel en de ouders. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders van de leerlingen die op school zitten. De leerkrachten kiezen uit hun midden de vertegenwoordigers. Binnen CNS Nunspeet is er in het algemeen voor gekozen om advies- en instemmingsrecht over school- specifieke zaken aan de MR te geven.

Leden van de MR zijn:

Oudergeleding:     Personeelsgeleding:
 dhr. P. Heikoop dhr. J. Oppelaar
mw. B. Hulter mw. H. de Jonge
mw. K. Kreeft mw. C. Koornberg