Didactische visie

In onze dagelijkse onderwijspraktijk zijn we als leerkrachten voortdurend op zoek naar de juiste balans. De balans tussen klassikaal en individueel onderwijs, de balans tussen sturend leren onder leiding van de leerkracht en ontdekkend leren onder begeleiding van de leerkracht.

De volgende begrippen zijn kenmerkend voor ons onderwijs:

  • Betrokkenheid
  • Samenwerken
  • Afstemmen van leerstof en werkwijze
  • Leerlingenzorg
  • Uitdagende leeromgeving
  • Communicatie
  • Professionaliteit en deskundigheid

Betrokkenheid
Kinderen leren als ze betrokken zijn. Kinderen willen graag leren, ontdekken en spelen. Wij willen een uitdagende leeromgeving bieden met lessen en materialen die uitdaging en ondersteuning bieden aan alle kinderen.

Samenwerken
Op een school ben je samen. De kinderen moeten leren met zichzelf en met elkaar om te gaan. Relaties tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leerkrachten en ouders spelen hier een grote rol. In het onderwijs en de opvoeding van de kinderen willen wij als leerkrachten samen op trekken met de ouders.

Afstemmen van leerstof en werkwijze
Wij gaan er vanuit dat kinderen verschillend zijn, verschillend denken en verschillend leren; ieder met zijn eigen talenten. We willen met ons onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij die verschillen. Dit komt uit in het aanbod van de leerstof en werkwijze, d.m.v. de aanpassing van de inhoud, het tempo, hoeveelheid en werkvormen.

Leerlingenzorg
In het proces wat een kind doorloopt is soms ondersteuning nodig.
We willen graag zoveel mogelijk preventief werken in de groepen en door aanbod en afstemming problemen voorkomen. Soms ontstaan er situaties waarin meer zorg nodig is. We willen zorg aanbieden die het kind helpt en ondersteunt in zijn ontwikkeling. Hierbij is het contact en de medewerking van ouders van essentieel belang.

Uitdagende leeromgeving
We willen onze school zo inrichten dat het de kinderen uitdaagt om te leren. Er zijn dingen te zien en te doen die uitdagen tot leeractiviteiten, er zijn materialen zichtbaar en beschikbaar die de kinderen kunnen gebruiken bij het uitvoeren van hun opdrachten, er hangen kaarten met ondersteunende teksten en / of pictogrammen.

Communicatie
We willen open zijn in wat we doen en wat we vinden. Het gaat hierbij om de communicatie binnen de school en naar buiten. Allereerst kunnen we als team alleen goed en effectief functioneren als de ontwikkelingen en afspraken onderling goed worden gecommuniceerd. Communicatie is van belang voor de betrokkenheid onderling, maar ook voor de betrokkenheid van ouders met de school. Wij willen ouders de gelegenheid geven mee te denken en te doen in de school, zonder zelf de regie te verliezen.

Professionaliteit en deskundigheid
We behandelen elkaar als professionals en willen zo ook aangesproken worden. We denken en werken doelgericht. Ons vak is in samenhang met de samenleving voortdurend aan verandering onderhevig. Wij willen ons daarom voortdurend ontwikkelen, om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. We onderkennen
als leerkrachten verschillende talenten en deskundigheid en willen daarom ook elkaars deskundigheid inzetten en op structurele wijze van elkaar leren.