Team

Groepsleerkrachten:

Groep 1 / 2 a mw. L. van der Hoeven

Groep 1 / 2 b mw. K. Verweij

Groep 1 / 2 c mw. A. van de Steeg

Groep 3 mw. A. Bouw

Groep 4 mw. C. Koornberg en mw. M. Wiersma

Groep 5 mw. H. de Jonge en Mw. H. Froma

Groep 6 mw. D. Hoekerd en mw. T. Vosselman

Groep 7 dhr. J. Oppelaar en B. Meijer

Groep 8 mw. M. Pluim en mw. C. Rodenburg