Uitgangspunten

De Immanuëlschool is één van de vijf scholen uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet. Wat dat betekent, hebben wij omschreven in onze missie en visie.

Missie
De scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet nemen de Bijbel als norm voor hun houding t.o.v. God en de naaste en de schepping. Vanuit die levenshouding bieden zij in een veilige omgeving kinderen kwaliteitsonderwijs en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaal vaardige mensen.

Visie
Onze scholen zijn gemeenschappen van ouders, leden van de vereniging, bestuursleden, personeelsleden en kinderen, waarin liefde tot God en de naaste centraal staat. Al onze relaties staan in dat perspectief en in die relaties is eerlijkheid onmisbaar. Vier relaties zijn van groot belang: de relatie tot God, de medemens, de natuur (schepping) en tot zichzelf.
In al deze relaties staat het kind dus centraal en wordt tegemoet gekomen aan de volgende behoeften van kinderen:

  • de behoefte om beschouwd te worden als individu
  • de behoefte aan contact met anderen: kennis, gevoelens en handelingen delen
  • de behoefte aan zelfbehoud en zelfontplooiing
  • de behoefte aan uitdaging

Het motto van de school, waaronder wij vorm willen geven aan onze visie:

Immanuëlschool
… met oog voor talent!
… en jij maakt het verschil!

Immanuëlschool
Met deze naam en dit motto willen wij een christelijke school zijn. De naam Immanuël betekent ‘God met ons’. We zijn blij met deze naam, omdat het aangeeft dat wij als betrokkenen bij de school, afhankelijk zijn van de hulp en nabijheid van God.
Het christelijke element duidt op de basis en inspiratie die wij vinden in de Bijbel als Woord van God. Voor ons dagelijkse leven en werken op school betekent dat, dat wij een open school willen zijn; open voor mensen, waarvan wij geloven dat zij allemaal door God geschapen zijn en geroepen zijn te leven tot Zijn eer. Hierbij hebben wij Gods Zoon Jezus Christus als voorbeeld.

… met oog voor talent!
Wij willen naar de kinderen, ouders en collega’s kijken zoals Jezus dat deed: open, zonder onderscheid en (voor)oordeel en met ontferming bewogen.
We willen oog hebben voor wat de kinderen nodig hebben en voor ieders mooie eigenschappen. God heeft ons geschapen en heeft iedereen talenten gegeven. Wij willen op onze school oog hebben voor de talenten van de kinderen, samen de talenten ontdekken en verder ontwikkelen.

… en jij maakt het verschil!
De leerkrachten nemen in het onderwijs een centrale plaats in. Zij zijn de hele dag actief bezig met de ontwikkeling van de kinderen. Het tegemoet komen aan de verschillen in die ontwikkeling heeft invloed op de rol van de leerkracht.
Zij zijn naast onderwijzer en leider ook begeleider en coach van de kinderen. Zij maken het verschil tussen gisteren, vandaag en morgen voor de kinderen. Zij zijn een identificatiefiguur voor de kinderen. Zij richten de leeromgeving
in en begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling. Ze hebben oog voor de talenten van ieder kind en zijn er op gericht de kinderen volledig tot bloei te laten komen.

De praktijk van het Christelijke onderwijs
Wij willen als team met de kinderen omgaan vanuit dit geloof.
Dat betekent, dat wij tijdens de Bijbellessen de boodschap van het Evangelie overdragen d.m.v. een Bijbelvertelling, verwerking, liederen en gesprek.

In het Woord van God leren wij het volgende:
God heeft ons gemaakt met als doel om in volmaakte vrede en geluk tot Zijn eer te leven. Maar de mensen zijn in opstand gekomen tegen God en daardoor is de relatie tussen God en mens verstoord. God liet het er niet bij zitten, maar gaf Zijn Zoon, de Here Jezus, om de wereld te redden. Hij is gestorven aan het kruis om de straf te dragen, die wij verdienden.
Daarom is het voor iedereen nodig om te geloven in de Here Jezus, want wie dat doet zal niet verloren gaan, wordt kind van God en ontvangt eeuwig leven (Johannes 3: 16). Jezus is mens geworden om ons te redden, maar ook om ons te leren hoe wij als Gods kinderen op deze wereld mogen leven. Wij worden opgeroepen om door de kracht van de Heilige Geest Jezus’ voorbeeld van liefde na te volgen.

Het uiteindelijke doel van God met ons is dat wij eeuwig zullen leven in Zijn nieuw Koninkrijk, tot Zijn eer in volmaakte vrede en geluk. Ons leven op aarde is daar een voorbereiding op.